Gizlilik ve Çerezler Politikası


Kişisel Verilerin Korunması AWSeğitimi için büyük önem arz etmektedir. Bizimle herhangi bir şekilde temas ederek herhangi bir kişisel verisini bize bırakmış olan herkesin bilgilerini titizlikle muhafaza etmekteyiz. Bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için şirket içinde gerekli bütün tedbirleri aldık. AWSeğitimi ile kişisel verilerinizin güvende olacağı duygusuyla işlem yapabilirsiniz. T.C. Anayasası ve Kanunları ile güvence altına alınan verilerinizle ilgili haklarınıza riayet edeceğiz. Aşağıda şirketimizde yürürlüğe konulan Gizlilik Politikasını sizlerle paylaşıyoruz.
 
"Sizlerden gelecek iyileştirme önerilerine, başvurulara ve olası şikâyetlere karşı bütün duyarlılığı göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Kişisel verilerinizle ilgili bütün tereddütlerinizde bizlere başvurabilirsiniz. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kişisel verilerinizin korunmasında da aynı hassasiyeti ve özeni göstereceğiz. "
 
                                      Saygılarımızla, Barış Bilen Vural Yönetim Danışmanlığı
 
1. Amacı
Bugüne kadar AWSeğitimi olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince toplanan kişisel veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle amacı dışında paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirketimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı AWSeğitimi olarak taahhüt etmekteyiz.
 
2. Kapsamı
Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden rızanızla ya da kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk halleri gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitelisinin arttırılması ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Elimizdeki bazı veriler ise kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. AWSeğitimi Gizlilik Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi/Yönergemizi, Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.
 
3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: AWSeğitimi, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: AWSeğitimi, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: AWSeğitimi, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı   şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: AWSeğitimi, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: AWSeğitimi, sözleşmeler kaynaklı   verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Bunları Kişisel Verileri Silme Yönergesi’ ne göre siler veya yok eder. Önemle belirtelim ki, AWSeğitimi, verileri ister rızaya dayanarak isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.
 
4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları
 
KVKK m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Kişisel verileri işlenen kişiler, kendi verisi ile ilgili olarak;
 
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
• KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
• işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına      sahiptir. AWSeğitimi olarak bu haklara saygılıyız.
 
5. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi
Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre AWSeğitim’e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir.
 
6. Kişisel Verilerin Silinmesi
Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
 
7. Doğruluk ve Veri Güncelliği
AWSeğitim bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. AWSeğitim, müşteriler ya da AWSeğitim ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi AWSeğitim tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmi belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.
 
8. Gizlilik ve Veri Güvenliği
Kişisel veriler gizlidir ve AWSeğitim bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. AWSeğitim tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahibinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikası’na riayet edilmesi sağlanmaktadır. Hukuka uygun olarak kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de verileri koruması talep edilir.
 
9. Veri İşleme Amaçları
AWSeğitim’in Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir.
 
10. Kullanıcı Bilgileri ve İnternet
AWSeğitim’e ait internet siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması ile ilgili, kişiler gizlilik bildirimi ve çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir. Sitemiz, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.
 
Sizin tarafınızdan sağlanan, kişiliğinizi tanımlayan bilgiler: Eğer bize bir e-mail ya da yorum yollarsanız, isminiz ya da e-mail adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmayı seçebilirsiniz. Bu bilgileri size karşı servisimizi geliştirebilmek ya da taleplerinizi cevaplayabilmek için kullanırız. Bu bilgileri bizimle paylaşmak ya da paylaşmamak tamamen sizin seçiminize kalmış olmakla birlikte, bu bilgiler size belirli bir aktivite sunmak, teklif edilecek bir yararı anlamanıza yardımcı olmak ya da web sitemizdeki belirli bir içeriğe erişebilmeniz için talep edilebilir.
 
Kişisel olarak sizi tanımlamayan, sitemizi ziyaret ettiğinizde bizim otomatik olarak edindiğimiz bilgiler: Eğer sitemizi ziyaretiniz sırasında hiçbir şey yapmıyor, sitede geziniyor, sayfaları okuyor ve bilgi ediniyorsanız, sizin bu ziyaretiniz hakkında biz otomatik olarak bilgi ediniriz. Bu bilgi kişisel olarak sizi tanımlamaz. Genel anlamda ziyaretiniz hakkında: internet domaininiz (örneğin, websiteniz.com gibi özel bir internet erişim hesabı kullanıyorsanız), IP adresiniz (IP adresi internette gezindiğiniz sürece bilgisayarınıza otomatik olarak girilen bir numaradır), sitemize erişmek için kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, ziyaret ettiğiniz sayfalar, web sitemize ulaştığınız tarih ve saat ile eğer sitemize başka bir siteden yönlendirildiyseniz o sitenin adresi gibi bilgileri ediniriz. Bu gibi bilgileri sitemizi ve sitemizdeki farklı sayfaları ziyaret eden ziyaretçilerin sayılarını öğrenmek ve sitemizi sizin gibi ziyaretçilerimiz için daha kullanışlı bir hale getirmek için kullanırız.
 
Tarayıcı çerezleri: Sitemizi ziyaret ettiğiniz her seferde, sizi yorum için bilgilerinizi girmekten kurtarmak adına “cookie” denilen küçük bir yazı dosyası kullanılmaktadır. Bu dosya sizin web tarayıcınızda bulunur. Çerezler, bilgisayarınızdaki profil bilgilerinizi saklamamıza yardımcı olur ve e-mail adresiniz gibi giriş bilgilerinizi hatırlayarak size daha hızlı bir web deneyimi sunmamızı sağlar. Böylece her yorum yazacağınız zaman bilgilerinizi yeniden girmek zorunda kalmazsınız. Çerezleri sizin ve diğer kullanıcıların aktivitelerini görmek ve bu sayede de sitemizin ve size sunulan servislerin geliştirilmesinde kullanmak gibi bir amaca yönelik de kullanabiliriz. Eğer sitemizi ziyaret ettiğinizde çerezleri kullanmamızı istemiyorsanız, tarayıcınızın çerezleri kabul etmemesi için web tarayıcı ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir.
 
Üçüncü taraf web siteleri ve uygulamalar: Sitemiz, partner olduğu birkaç siteye ve web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. Sitemiz, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İşbu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.
 
Bilgilerinizin güvenliği: Bilgilerin kaybolması, yanlış kullanılması ve değiştirilmesi gibi durumları kontrol altında tutabilmek adına makul ve uygun bulduğumuz belli güvenlik ölçümleri hazırladık. Her ne kadar sizin kişisel bilgilerinizi ve gizliliğinizi korumak için elimizden geleni yapıyor olsak da, bize online olarak gönderdiğiniz herhangi bir kişisel bilginin çalınmasını ya da dikkatsizce kullanımını engelleyebileceğimizin teminatını veremiyoruz. Belirli zaman aralıklarıyla bilgileri koruyabilmek için yeni teknolojiler deniyor ve uygun olduklarında, bu teknolojileri güvenlik sistemlerimizi güncellemede kullanıyoruz. Ancak, sitemiz tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin almasına karşın, internet sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, sitemizin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 
Sorumluluk sınırlamaları: Sitemiz, içeriklerinin doğruluğu, bütünlüğü ya da yeterliliği hakkında herhangi bir iddiada bulunmaz, herhangi bir söz ya da garanti vermez ve sitedeki içeriklerin hataları ya da ihmalleri konusunda da herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 
11. Müşteri, Muhtemel Müşteri, İş ve Çözüm Ortakları Verisi
 
Sözleşme İlişkisi İçin Verinin Toplanması ve İşlenmesi: Müşteriler ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir.
 
İş ve Çözüm Ortakları Verileri: AWSeğitim, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılır ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirleri alması talep edilir.
 
12. Reklam Amaçlı Veri İşleme
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır.
 
Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına AWSeğitim tarafından riayet edilmektedir. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.
 
13. Şirketin Hukuki Yükümlülüğü veya Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle Yapılan Veri İşlemleri
Kişisel veriler işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.
 
14. Şirketin Veri İşlemesi
Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.
 
15. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi
AWSeğitim, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemlerin hepsini alır. Şirketimizde özel nitelikli kişisel veriler “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”na göre işlenir.
 
16. Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler
Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda AWSeğitim, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak AWSeğitim, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.
 
17. Çalışanlarımıza Ait Veriler
 
İş İlişkisi İçin Verilerin İşlenmesi: Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak AWSeğitim, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder.
 
Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme: AWSeğitim, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır.
 
Çalışanların Yararına İşlemeler: AWSeğitim, özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de AWSeğitim, çalışanlara ait verileri işleyebilir.
 
Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi: Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. AWSeğitim, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir.
 
Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler: Çalışanların otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen verileri, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.
 
Telekomünikasyon ve İnternet: Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiçbirini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.
 
18. Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Dışına Aktarılması
Kişisel veriler, AWSeğitim tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla hakim hissedar ile ayrıca iş ve çözüm ortakları ile paylaşılabilir. AWSeğitim, kişisel verileri, Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak AWSeğitim’in tedarikçilerine aktarabilecektir. AWSeğitim, Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.
 
19. İlgili Kişinin Hakları
AWSeğitim, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. 
 
AWSeğitim tarafından kişisel verilerle ilgili olarak;
 
• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 
• 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 
• Yukarıdaki maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
 
Buna karşın, şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. AWSeğitim, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir. Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresinden Şirkete iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. AWSeğitim, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.
 
20. Gizlilik İlkesi
İster çalışanlar isterse diğer kişilerin AWSeğitim’deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.
 
21. İşlem Güvenliği
AWSeğitim tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.
 
22. Denetim
AWSeğitim, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.
 
23. İhlallerin Bildirimi
AWSeğitim, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
İhlallerin bildirimi ile kurumsal internet adresimizde belirtilen usullere göre başvuruda bulunabilirsiniz.
 
24. Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
AWSeğitim, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
 
AWSeğitim internet sitesini ziyaret eden her kullanıcı, burada yer alan gizlilik politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır. Lütfen AWSeğitim internet sitesini kullanmadan evvel bu sitenin “Kullanım Şartları ve Koşulları“nı da inceleyiniz.